top of page

Impresszum

A www.liceum.hu a Liceum Oktatóközpont, a Liceum.hu Kft. és a Hungarium Bt. hivatalos honlapja.

Felelős szerkesztő: Szabó Imre

Cím: 2000 Szentendre, Paprikabíró u. 2.

Telefon: +36 70 20 60 121

Levelezési cím: 9730 Kőszeg, Posztó u. 1.

 

Hungarium Bt.         Adószám: 21942941-2-13         Cégjegyzék szám: 13-06-059734

Liceum.hu Kft.         Adószám: 23695339-2-13         Cégjegyzék szám:  13-09-151974

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A weboldalon található tartalmak szerzői és védjegy jogainak jogosultja a Liceum Oktatóközpont, illetve ha más a jogosult, úgy ezen tartalmak a jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

A Felhasználó jogosult az Oktatóközpont weboldalának olvasására, a weboldal tartalmából készült kivonatokat magáncélra ideiglenesen többszörözni, valamint nem-kereskedelmi célból merevlemezre menteni és kinyomtatni. A weboldal bármely része, az

 

Oktatóközpont előzetes írásbeli engedélye nélkül, haszonszerzés céljából nem hasznosítható. Amennyiben a Felhasználó más kiadványban vagy weboldalon szeretné a tartalmat/hivatkozást felhasználni, az az Oktatóközpont előzetes írásbeli engedélye után lehetséges. Az engedély mellett ennek feltétele, hogy feltünteti a forrást: „Forrás: a Liceum Oktatóközpont honlapja”.

A Liceum Oktatóközpont jogosult a Felhasználó által a weboldalra továbbított információkban található gondolatokat, fejlesztéseket, javaslatokat bármilyen célból felhasználni. Ez esetben az információt megadó fél ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ megadásával a Felhasználó szavatolja, hogy ő a megadott anyaghoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az anyagok nem sértőek, és azok a Liceum Oktatóközpont által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt.

A Liceum Oktatóközpont oldalai más oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatával vagy tartalmával kapcsolatban Oktatóközpontunk nem vállal felelősséget.

A Liceum Oktatóközpont fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa.

FelhasznFeltetelek

Felhasználási feltételek

Fogalmak

Felhasználó: mindenki, aki a Liceum Oktatóközpont weboldalát megtekinti, az azon található szolgáltatásokat használja.
Oktatóközpont: Liceum Oktatóközpont.

Információk megbízhatósága

A Liceum Oktatóközpont mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságáért, mindezek mellett nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért.

Elérhetőség

 

A Liceum Oktatóközpont a weboldal bármely részét vagy egészét, előzetes értesítés nélkül, bármikor korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megszüntetheti. Az Oktatóközpont nem vállal szavatosságot a weboldalhoz való hozzáférés megszakadásáért vagy hibáiért.

Felelősség

Minden Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja az Oktatóközpont weboldalát.
Az Oktatóközpont a weboldalán található elemeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, megszüntetheti, megjelenésüket, működésüket, tartalmukat megváltoztathatja.  Az Oktatóközpont nem köteles a weboldalán megjelenített tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást vagy frissítést végezni.
A Liceum Oktatóközpont nem vállal felelősséget a weboldal használata következtében bekövetkező vírusfertőzés miatti esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

Lehetséges jogsértések

A weboldalon található tartalmak szerzői és védjegy jogainak jogosultja a Liceum Oktatóközpont, illetve ha más a jogosult, úgy ezen tartalmak a jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.
A Felhasználó jogosult az Oktatóközpont weboldalának olvasására, a weboldal tartalmából készült kivonatokat magáncélra ideiglenesen többszörözni, valamint nem-kereskedelmi célból merevlemezre menteni és kinyomtatni. A weboldal bármely része, az Oktatóközpont előzetes írásbeli engedélye nélkül, haszonszerzés céljából nem hasznosítható. Amennyiben a Felhasználó más kiadványban vagy weboldalon szeretné a tartalmat/hivatkozást felhasználni, az az Oktatóközpont előzetes írásbeli engedélye után lehetséges. Az engedély mellett ennek feltétele, hogy feltünteti a forrást: „Forrás: a Liceum  Oktatóközpont honlapja”.
Az Oktatóközpont jogosult a Felhasználó által a weboldalra továbbított információkban található gondolatokat, fejlesztéseket, javaslatokat bármilyen célból felhasználni. Ez esetben az információt megadó fél ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ megadásával a Felhasználó szavatolja, hogy ő a megadott anyaghoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az anyagok nem sértőek, és azok az Oktatóközpont által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt.
Az Oktatóközpont oldalai más oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. Az Oktatóközpont az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatával vagy tartalmával kapcsolatban nem vállal felelősséget.

Tiltott tevékenység

 

A Felhasználók nem végezhetnek az Oktatóközpont saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet.

 

A Felhasználók számára tilos a következők küldése, publikálása, feltöltése:

  • olyan információk, melyek harmadik fél magánadatai vagy szerzői jogait sérti,

  • olyan tartalom, mely az Oktatóközpont jóhírét sérti,

  • olyan anyag, mely más személyre sértő, megalázó, vulgáris, szeméremsértő, illetlen,

  • olyan anyag, mely rasszista, erőszakot, fajgyűlöletet vagy más illegális tevékenységet szít,

  • olyan anyag, mely vírust tartalmaz,

  • olyan anyag, mely az Oktatóközpont vagy harmadik személyek rendszereit vagy hálózatbiztonságát vélhetően károsítja.

Változtatásra vonatkozó értesítések

Jelen nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2017. október 16.
A Liceum Oktatóközpont fenntartja magának a jogot, hogy jelen nyilatkozatot előzetes és utólagos értesítés nélkül módosítsa.
Jelen nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdését kérjük, küldje el nekünk.

AdatvedlmNyiltkzt

Adatvédelmi nyilatkozat

BEVEZETÉS

Jelen nyilatkozatban cégünk lefekteti adatkezelési és adatfeldolgozási elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel és adatfeldolgozóval szemben megfogalmazott, és betart.

Cégünk tevékenysége során kiemelt szerepet kap ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme, mely az ügyfelek és partnerek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartásán alapul. Cégünk a személyes adatokat a mindenkori törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeli, és az adatok biztonságát megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedésekkel garantálja.

Cégünk adatkezelési és adatfeldolgozási alapelvei az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok és az informatikai biztonságra vonatkozó kormányzati ajánlások alapján kerülnek megfogalmazásra, különös tekintettel a következőkre:

 

 2011. évi CXII. törvény – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.);

 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

 a Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú ajánlása az informatikai biztonságról (különösen a 25/3. sz. IBIX ajánlás).

 

ALAPELVEK  CÉGÜNK ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adatot csak az érintett felhatalmazása alapján kezelünk, előzetes tájékoztatást követően.  Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintett a hozzájárulását a cégünkkel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződés tartalmaz minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Cégünk adatkezelésének minden szakaszában személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és ezen esetekben is csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatot az érintett hozzájárulásával is csak akkor kezeljük, ha törvényi kötelezettségünk teljesítéséhez, az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és cégünk között létrejött szerződés teljesítéséhez, cégünk vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

A cégünk által kezelt személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, továbbá ezen személyes adatok pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek. Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa kezelt személyes adatok tárolásának módja alkalmas legyen arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Cégünk adatkezelése során nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet. Az egyes adatkezeléseinket csak akkor kapcsoljuk össze, ha ahhoz az érintett előzetesen, kifejezetten hozzájárult.

Személyes adatot cégünk Magyarországról az Európai Unió tagállamába vagy az Európai Unión kívüli harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbít, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Cégünk azon külföldi együttműködő partnerei, melyek az Európai Unión kívüli harmadik országban találhatóak, vállalják, hogy az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Cégünk az Amerikai Egyesült Államokba csak akkor továbbít adatot, ha az ottani adatkezelő szerepel az ún. Safe Harbour listán, mely az európai adatvédelmi szabályoknak megfelelő szervezeteket sorolja fel.

Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi cégünket, a hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza.

Cégünk a személyes adatok védelmében külön Informatikai Biztonsági Szabályzatot alkalmaz, valamint azon technikai követelményeket, melyeket külföldi partnereivel kötött szolgáltatási szerződések tartalmaznak. Mindezen eljárásokkal és rendelkezésekkel cégünk adatkezelőként és adatfeldolgozóként gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok és ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Az adatok védelme különösen biztosított a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket tesz cégünk, mint adatfeldolgozó a személyes adatok hálózaton történő továbbítása kapcsán.

Cégünk bizonyos esetekben adatfeldolgozóként jár el, vagyis az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat látva el. Cégünknek adatfeldolgozóként való működése során  a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Info tv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Cégünk az adatfeldolgozói tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Cégünk az adatfeldolgozói tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Cégünk adatfeldolgozóként az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

JOGORVOSLATI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Cégünktől az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az érintett kérelmére cégünk tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet cégünkhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás kapcsán cégünk költségtérítést állapít meg. Cégünk a már megfizetett költségtérítést visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Cégünk az érintett tájékoztatását csak akkor tagadhatja meg, ha azt az Info tv. 19. §-ban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi. Cégünk ilyen esetben is közli az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát.

 

Az érintett további joga, hogy cégünktől kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Cégünk a valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles. Cégünk a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Cégünk a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

 

Cégünk felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett tájékoztatásra, helyesbítésre és törlésre vonatkozó jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

Cégünknél az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag cégünk vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Ilyenkor cégünk - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - megvizsgálja a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, cégünk az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ebben az esetben is érvényes az a szabály, hogy cégünk az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha cégünk egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Amennyiben az érintett cégünknek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Az érintett ugyancsak bírósághoz fordulhat egyéb jogainak megsértése esetén is.

Cégünk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel akkor, ha cégünk adatfeldolgozóként okozna kárt. Cégünk adatkezelőként mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Cégünk nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Amennyiben cégünk adatkezelésével kapcsolatosan további kérdése van, kérjük, keressen fel minket a következő elérhetőségeinken:

 

Cégnév:  Hungarium Bt.

Székhely: 2000 Szentendre, Virág u. 2.

Adatvédelmi felelős: Szabó Imre

Adatvédelmi felelős elérhetőségei: imre.szabo@liceum.hu,  +36 70 20 60 121

Ezen Adatkezelési nyilatkozatot utoljára 2017. január 2-n módosították és azonnal hatályba lépett.

bottom of page